Regulamin

 

Regulamin korzystania z Aplikacji PaiPai

I. Zakres Usługi.

Aplikacja PaiPai to usługa świadczona przez Bundle Boost Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej „Dostawcą PaiPai”, za pośrednictwem aplikacji mobilnej na system Android, pozwalającej na śledzenie przez Użytkowników promocyjnych ofert na Towary udostępniane przez Sklepy oraz, po zainteresowaniu się przez Użytkownika konkretnym Towarem i kliknięciu na ofertę w celu poznania szczegółów, przejście bezpośrednio na stronę internetową Sklepu, gdzie Użytkownik ma możliwość finalizacji transakcji sprzedaży.

Usługa umożliwia proste i szybkie zapoznanie się z szeroka gamą ofert promocyjnych Sklepów.

Dostawca PaiPai zapewnia wyłącznie platformę informatyczną, za pośrednictwem której, Użytkownik może śledzić oferty promocyjne Sklepów oraz przejść bezpośrednio na stronę internetową Sklepu. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących konkretnych transakcji sprzedaży Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem.

Korzystanie z Aplikacji PaiPai nie wymaga założenia przez Użytkownika konta ani podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji PaiPai prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania z usługi.

II. Definicje.

Aplikacja PaiPai– usługa udostępnienia serwisu, którego właścicielem jest Dostawca PaiPai, który oferuje funkcjonalności opisane poniżej w Regulaminie.

Dostawca PaiPai – Bundle Boost Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-767), przy ul. Matejki 46/5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Poznania, Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy KRS, nr KRS 0000599632, NIP 7792439139, kapitał zakładowy 5.000 zł.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Aplikacji PaiPai.

Sklep – Przedsiębiorca, prowadzący sklep internetowy,

Towar – produkt w cenie promocyjnej, oferowany przez Sklep.

Twórca Aplikacji – Spółką „Appchance” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Matejki 46/5, 60 – 767 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000541001, REGON 360661263, NIP 7811905715,

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Dostawcę PaiPai na rzecz Użytkownika w zakresie Apliakcji PaiPai.

Użytkownik PaiPaia/Użytkownik – podmiot będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą, na rzecz którego Dostawca PaiPai świadczy usługi dostępu do Apliakcji PaiPai.

III. Użytkownicy PaiPai

Użytkownikiem PaiPai może być Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych oraz Przedsiębiorca.

IV. Aplikajca PaiPai – zasady korzystania z Aplikacji PaiPai.

 1. Aplikacja PaiPai umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z listą oferowanych przez Sklepy Towarów w promocyjnych cenach oraz, po zainteresowaniu się przez Użytkownika konkretnym Towarem i kliknięciu na ofertę w celu poznania szczegółów, przejście bezpośrednio na stronę internetową Sklepu, gdzie Użytkownik ma możliwość finalizacji transakcji sprzedaży.
 2. Użytkownik, chcąc skorzystać z Aplikacji PaiPai powinien wejść do aplikacji, a następnie samodzielnie wybrać interesującą go zakładkę dotyczącą danej kategorii Towaru.
 3. Przy użyciu Aplikacji PaiPai Użytkownik może śledzić promocyjne Towary posegregowane według następującego schematu: kategoria kobieta, kategoria mężczyzna, kategoria dziecko. W zakresie poszczególnych Towarów za pośrednictwem Aplikacji PaiPai będzie wyświetlana nazwa Towaru, zdjęcia Towaru pobrane ze Sklepu, adresu URL produktu (link do szczegółowej oferty dotyczącej Towaru w Sklepie), informacja o cenie promocyjnej oraz o ceny regularnej.
 4. W celu korzystania z Aplikacji PaiPai nie jest wymagana rejestracja Użytkownika, w tym nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników będących Konsumentami bądź Przedsiębiorcami (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
 5. Użytkownik może w dowolnym momencie opuścić stronę internetową Aplikacji PaiPai, co oznacza zakończenie korzystania z usługi.
 6. Za pośrednictwem Aplikacji PaiPai Dostawca PaiPai nie zawiera żadnej umowy z Użytkownikiem, w tym umowy sprzedaży Towaru. Użytkownik chcąc nabyć konkretny Towar zawiera umowę bezpośrednio ze Sklepem, który ponosi odpowiedzialność za prawidłowość transakcji.
 7. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa. Dostawca Aplikacji PaiPai nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z korzystaniem z Aplikacji PaiPai oraz za jakiekolwiek informacje, treści, materiały i inne usługi dostarczane za pośrednictwem Aplikacji PaiPai, w tym w szczególności nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych umów sprzedaży, w szczególności nie odpowiada:

a) za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w Aplikacji PaiPai,

b) z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,

c) z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Towaru lub przepisów powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa,

d) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w Aplikacji PaiPai, który to opis jest pozyskiwany ze strony internetowej Sklepów,

e) za zdolność Sklepu do realizacji transakcji sprzedaży Towaru,

f) za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w Aplikacji PaiPai i na stronie internetowej Sklepu..

8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy Aplikacji PaiPai jakie są niezbędne do poprawnego działania Usługi u Użytkownika są następujące:

a) dostęp do Internetu,

b) przeglądarka internetowa.

9. Dostawca Aplikacji PaiPai dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Aplikacji PaiPai były zgodne z informacjami zamieszczonymi przez Sklep, bezpośrednio na jego stronie internetowej, w tym aby były aktualne, z tym, że aktualizacja będzie się odbywała w cyklach dobowych. Użytkownik w celu pewności, co do aktualności warunków transakcji, w tym opisu, ceny oraz dostępności Towaru powinien przejść na stronę internetową Sklepu, na której prezentowana jest dana oferta. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem prezentującym ofertę sprzedaży Towaru.

V. Obowiązki Użytkownika PaiPaia.

Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do warunków Regulaminu oraz do przekazywania Dostawcy PaiPai wszelkich informacji o nieprawidłowym działaniu Aplikacji PaiPai.

VI. Opłaty za korzystanie z PaiPaia.

Dostawca PaiPai świadczy Usługę nieodpłatnie.

VII. Zasady przerw technicznych

 1. Dostawca Aplikacji PaiPai dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji PaiPai. Należy jednak spodziewać się, że w trakcie udostępniania usługi mogą występować awarie, przerwy i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Dostawca PaiPai stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych i możliwie szybko usunąć awarię.
 2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Dostawca PaiPai dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne
 3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z porównywaniem ofert sklepowych

VIII. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi przez Dostawcę PaiPai oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Aplikacji PaiPai Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres paipaicrew23@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Dostawcy PaiPai. Rozpatrzenie reklamacji przez Dostawcę PaiPai następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni liczonych od daty złożenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Strony będą dokładały starań w celu rozwiązania sporów wynikających ze świadczenia Usługi na drodze polubownej. Jeżeli niniejsze nie będzie możliwe spory powstałe pomiędzy Dostawcą PaiPai a Użytkownikiem będącym jednocześnie konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Dostawcą PaiPai a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dostawcy PaiPai.

IX. Inne postanowienia.

 1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej www.paipai.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, które będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej www.paipai.pl
 2. Poprzez fakt korzystania z Aplikacji PaiPai, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.
 3. Dostawca PaiPai zastrzega sobie prawo do trwałego lub tymczasowego zablokowania Aplikacji PaiPai w dowolnym momencie w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad wynikających z niniejszego Regulaminu bądź zakończenia udostępniania Aplikacji PaiPai.
 4. Usługa dostarczenia Aplikacji PaiPai świadczona jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego i w języku polskim.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r..

” _made_with_builder=”true”][/text_block]

” _made_with_builder=”true”][/text_block]