Regulamin

 

Regulamin korzystania z Aplikacji PaiPai

I. Zakres Us?ugi.

Aplikacja PaiPai to us?uga ?wiadczona przez Bundle Boost Sp. z o.o. z siedzib? w Poznaniu, zwan? dalej „Dostawc? PaiPai”, za po?rednictwem aplikacji mobilnej na system Android, pozwalaj?cej na ?ledzenie przez U?ytkowników promocyjnych ofert na Towary udost?pniane przez Sklepy oraz, po zainteresowaniu si? przez U?ytkownika konkretnym Towarem i klikni?ciu na ofert? w celu poznania szczegó?ów, przej?cie bezpo?rednio na stron? internetow? Sklepu, gdzie U?ytkownik ma mo?liwo?? finalizacji transakcji sprzeda?y.

Us?uga umo?liwia proste i szybkie zapoznanie si? z szeroka gam? ofert promocyjnych Sklepów.

Dostawca PaiPai zapewnia wy??cznie platform? informatyczn?, za po?rednictwem której, U?ytkownik mo?e ?ledzi? oferty promocyjne Sklepów oraz przej?? bezpo?rednio na stron? internetow? Sklepu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci dotycz?cych konkretnych transakcji sprzeda?y U?ytkownik powinien kontaktowa? si? bezpo?rednio ze Sklepem.

Korzystanie z Aplikacji PaiPai nie wymaga za?o?enia przez U?ytkownika konta ani podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przed rozpocz?ciem korzystania z Aplikacji PaiPai prosimy o szczegó?owe zapoznanie si? z poni?szymi warunkami korzystania z us?ugi.

II. Definicje.

Aplikacja PaiPai– us?uga udost?pnienia serwisu, którego w?a?cicielem jest Dostawca PaiPai, który oferuje funkcjonalno?ci opisane poni?ej w Regulaminie.

Dostawca PaiPai – Bundle Boost Sp. z o.o. z siedzib? w Poznaniu (60-767), przy ul. Matejki 46/5, zarejestrowana w S?dzie Rejonowym dla Poznania, Pozna? Nowe Miasto i Wilda, Wydzia? VIII Gospodarczy Rejestrowy KRS, nr KRS 0000599632, NIP 7792439139, kapita? zak?adowy 5.000 z?.

Konsument – osoba fizyczna dokonuj?ca czynno?ci prawnej niezwi?zanej bezpo?rednio z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?.

Przedsi?biorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb?d?ca osob? prawn?, której ustawa przyznaje zdolno?? prawn? – wykonuj?ca we w?asnym imieniu dzia?alno?? gospodarcz?.

Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Aplikacji PaiPai.

Sklep – Przedsi?biorca, prowadz?cy sklep internetowy,

Towar – produkt w cenie promocyjnej, oferowany przez Sklep.

Twórca Aplikacji – Spó?k? „Appchance” spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? spó?ka komandytowa z siedzib? w Poznaniu, przy ul. Matejki 46/5, 60 – 767 Pozna?, wpisan? do rejestru przedsi?biorców w Krajowym Rejestrze S?dowym prowadzonym przez S?d Rejonowy Pozna? – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000541001, REGON 360661263, NIP 7811905715,

Us?uga – us?uga ?wiadczona drog? elektroniczn? przez Dostawc? PaiPai na rzecz U?ytkownika w zakresie Apliakcji PaiPai.

U?ytkownik PaiPaia/U?ytkownik – podmiot b?d?cy Konsumentem lub Przedsi?biorc?, na rzecz którego Dostawca PaiPai ?wiadczy us?ugi dost?pu do Apliakcji PaiPai.

III. U?ytkownicy PaiPai

U?ytkownikiem PaiPai mo?e by? Konsument – osoba fizyczna, która uko?czy?a 13 lat i posiada zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz Przedsi?biorca.

IV. Aplikajca PaiPai – zasady korzystania z Aplikacji PaiPai.

 1. Aplikacja PaiPai umo?liwia U?ytkownikom zapoznanie si? z list? oferowanych przez Sklepy Towarów w promocyjnych cenach oraz, po zainteresowaniu si? przez U?ytkownika konkretnym Towarem i klikni?ciu na ofert? w celu poznania szczegó?ów, przej?cie bezpo?rednio na stron? internetow? Sklepu, gdzie U?ytkownik ma mo?liwo?? finalizacji transakcji sprzeda?y.
 2. U?ytkownik, chc?c skorzysta? z Aplikacji PaiPai powinien wej?? do aplikacji, a nast?pnie samodzielnie wybra? interesuj?c? go zak?adk? dotycz?c? danej kategorii Towaru.
 3. Przy u?yciu Aplikacji PaiPai U?ytkownik mo?e ?ledzi? promocyjne Towary posegregowane wed?ug nast?puj?cego schematu: kategoria kobieta, kategoria m??czyzna, kategoria dziecko. W zakresie poszczególnych Towarów za po?rednictwem Aplikacji PaiPai b?dzie wy?wietlana nazwa Towaru, zdj?cia Towaru pobrane ze Sklepu, adresu URL produktu (link do szczegó?owej oferty dotycz?cej Towaru w Sklepie), informacja o cenie promocyjnej oraz o ceny regularnej.
 4. W celu korzystania z Aplikacji PaiPai nie jest wymagana rejestracja U?ytkownika, w tym nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych U?ytkowników b?d?cych Konsumentami b?d? Przedsi?biorcami (dot. osób fizycznych prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?).
 5. U?ytkownik mo?e w dowolnym momencie opu?ci? stron? internetow? Aplikacji PaiPai, co oznacza zako?czenie korzystania z us?ugi.
 6. Za po?rednictwem Aplikacji PaiPai Dostawca PaiPai nie zawiera ?adnej umowy z U?ytkownikiem, w tym umowy sprzeda?y Towaru. U?ytkownik chc?c naby? konkretny Towar zawiera umow? bezpo?rednio ze Sklepem, który ponosi odpowiedzialno?? za prawid?owo?? transakcji.
 7. Umowa sprzeda?y pomi?dzy U?ytkownikiem i Sklepem odbywa si? na warunkach okre?lonych przez Sklep i powszechnie obowi?zuj?ce w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa. Dostawca Aplikacji PaiPai nie ponosi wobec U?ytkowników odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek straty lub szkody zwi?zane z korzystaniem z Aplikacji PaiPai oraz za jakiekolwiek informacje, tre?ci, materia?y i inne us?ugi dostarczane za po?rednictwem Aplikacji PaiPai, w tym w szczególno?ci nie odpowiada za tre?? ofert prezentowanych przez Sklepy, a tak?e za przebieg ewentualnych umów sprzeda?y, w szczególno?ci nie odpowiada:

a) za zgodno?? wykonania umowy z tre?ci? informacji prezentowanej w Aplikacji PaiPai,

b) z tytu?u realizacji zamówienia z?o?onego w Sklepie,

c) z tytu?u r?kojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, nie wykonania czy te? nienale?ytego wykonania przez Sklep obowi?zku lub obowi?zków wynikaj?cych z umowy sprzeda?y Towaru lub przepisów powszechnie obowi?zuj?cego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa,

d) za jako??, bezpiecze?stwo, legalno?? Towarów, a tak?e prawdziwo?? i rzetelno?? ich opisu prezentowanych w Aplikacji PaiPai, który to opis jest pozyskiwany ze strony internetowej Sklepów,

e) za zdolno?? Sklepu do realizacji transakcji sprzeda?y Towaru,

f) za ewentualne ró?nice w cenie lub opisie Towaru pomi?dzy informacj? prezentowan? w Aplikacji PaiPai i na stronie internetowej Sklepu..

8. Wymagania techniczne niezb?dne do wspó?pracy Aplikacji PaiPai jakie s? niezb?dne do poprawnego dzia?ania Us?ugi u U?ytkownika s? nast?puj?ce:

a) dost?p do Internetu,

b) przegl?darka internetowa.

9. Dostawca Aplikacji PaiPai dok?ada wszelkich stara?, aby informacje prezentowane w Aplikacji PaiPai by?y zgodne z informacjami zamieszczonymi przez Sklep, bezpo?rednio na jego stronie internetowej, w tym aby by?y aktualne, z tym, ?e aktualizacja b?dzie si? odbywa?a w cyklach dobowych. U?ytkownik w celu pewno?ci, co do aktualno?ci warunków transakcji, w tym opisu, ceny oraz dost?pno?ci Towaru powinien przej?? na stron? internetow? Sklepu, na której prezentowana jest dana oferta. W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci U?ytkownik powinien kontaktowa? si? bezpo?rednio ze Sklepem prezentuj?cym ofert? sprzeda?y Towaru.

V. Obowi?zki U?ytkownika PaiPaia.

U?ytkownik zobowi?zany jest do stosowania si? do warunków Regulaminu oraz do przekazywania Dostawcy PaiPai wszelkich informacji o nieprawid?owym dzia?aniu Aplikacji PaiPai.

VI. Op?aty za korzystanie z PaiPaia.

Dostawca PaiPai ?wiadczy Us?ug? nieodp?atnie.

VII. Zasady przerw technicznych

 1. Dostawca Aplikacji PaiPai dok?ada wszelkich stara?, aby zapewni? prawid?owe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji PaiPai. Nale?y jednak spodziewa? si?, ?e w trakcie udost?pniania us?ugi mog? wyst?powa? awarie, przerwy i b??dy techniczne spowodowane k?opotami ze sprz?tem b?d? oprogramowaniem. W ka?dym przypadku Dostawca PaiPai stara si? w jak najwi?kszym stopniu ograniczy? negatywne skutki zaistnia?ych problemów technicznych i mo?liwie szybko usun?? awari?.
 2. Aby rozwija? serwis oraz minimalizowa? ryzyko wyst?pienia awarii, konieczne s? okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane s? odpowiednie zmiany. Dostawca PaiPai dba o to, aby przerwy techniczne nie by?y uci??liwe dla U?ytkowników, w tym celu w miar? mo?liwo?ci planuje je na godziny nocne
 3. Za awari? techniczn? uznaje si? sytuacj?, w której zdecydowana wi?kszo?? U?ytkowników utraci?a mo?liwo?? korzystania z podstawowych funkcji serwisu zwi?zanych z porównywaniem ofert sklepowych

VIII. Post?powanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje zwi?zane ze ?wiadczeniem Us?ugi przez Dostawc? PaiPai oraz pozosta?e reklamacje zwi?zane z dzia?aniem Aplikacji PaiPai U?ytkownik mo?e sk?ada? za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres paipaicrew23@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Dostawcy PaiPai. Rozpatrzenie reklamacji przez Dostawc? PaiPai nast?puje niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 30 dni liczonych od daty z?o?enia reklamacji.
 2. Zg?oszenie reklamacji powinno zawiera? opis zdarzenia b?d?cego przyczyn? reklamacji.
 3. Strony b?d? dok?ada?y stara? w celu rozwi?zania sporów wynikaj?cych ze ?wiadczenia Us?ugi na drodze polubownej. Je?eli niniejsze nie b?dzie mo?liwe spory powsta?e pomi?dzy Dostawc? PaiPai a U?ytkownikiem b?d?cym jednocze?nie konsumentem zostan? poddane w?a?ciwym s?dom powszechnym. Spory powsta?e pomi?dzy Dostawc? PaiPai a U?ytkownikiem nieb?d?cym jednocze?nie konsumentem zostaj? poddane s?dowi w?a?ciwemu ze wzgl?du na siedzib? Dostawcy PaiPai.

IX. Inne postanowienia.

 1. Regulamin jest udost?pniany nieodp?atnie i nieprzerwanie na stronie internetowej www.paipai.pl w sposób umo?liwiaj?cy U?ytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre?ci poprzez wydrukowanie i zapisanie na no?niku w ka?dej chwili. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, które b?d? niezw?ocznie zamieszczane na stronie internetowej www.paipai.pl
 2. Poprzez fakt korzystania z Aplikacji PaiPai, U?ytkownik potwierdza, ?e zapozna? si? z tre?ci? niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowi?zuje si? do przestrzegania ich.
 3. Dostawca PaiPai zastrzega sobie prawo do trwa?ego lub tymczasowego zablokowania Aplikacji PaiPai w dowolnym momencie w przypadku naruszenia przez U?ytkownika zasad wynikaj?cych z niniejszego Regulaminu b?d? zako?czenia udost?pniania Aplikacji PaiPai.
 4. Us?uga dostarczenia Aplikacji PaiPai ?wiadczona jest zgodnie z przepisami powszechnie obowi?zuj?cego prawa polskiego i w j?zyku polskim.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje si? powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa, w tym w szczególno?ci przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r, Ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? z dnia 18 lipca 2002 r..

” _made_with_builder=”true”][/text_block]

” _made_with_builder=”true”][/text_block] michael kors handtasche sale